රළ

මහා සයුර ඇල, දොල, වැව්, පොකුණු, ආදියෙන් වෙන් කර හදුනා ගන්නට ඕනෑම කුඩා දරුවෙකු ට වුවද හැකියාව ඇත.මහ සයුර හෝ… හෝ… හඩ නගමින් නැගෙන… බිදෙන… රැල්ල.. එහි සැබෑ වෙනසක් ඇති කර ඇතුවා නොවේද…..? කිමෙක්ද මේ වෙනස… සුන්දරත්වයෙන් අනූන වූ ස්වභාව දහම විසින් තිලිණ කල දායාද මේ විශ්ව ගම්මානය තුළ අනන්තයි. මේ මහා සයුර… මහා වේගයක්