බක් පුර පසළොස්වක පොහොය

බක් පුර පසළොස්වක පොහොය

ශ්‍රී ලංකාද්වීපය දෙවනවරටත් බුදු පහසින් ආලෝකමත් වූ බක් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය අදයි… ශ්‍රී ලංකාද්වීපය දෙවනවරට

Read More »
අප්පමාදේන - සම්පාදේන

අප්පමාදේන – සම්පාදේන

දුල්ලබෝ බුද්ධෝත්පාදේ, දුල්ලබෝ මනුසත්ත භාවෝ, දුල්ලබෝ ශ්‍රද්ධා සම්පත්ති, දුල්ලබෝ සද්ධම්ම සවනං, දුල්ලබෝ පබ්බජ්ජ මේවා ලෝකයෙහි ඉතාම

Read More »
ධම්මපදයෙන් බිඳක්...

ධම්මපදයෙන් බිඳක්…

අසාරෙ සාරමතිනො – සාරෙ චාසාරදස්සිනො තෙ සාරං නාධිගච්ඡන්ති – මිච්ඡාසංකප්ප ගෝචරා නිසරු දේ සරු ලෙසත්, සරු

Read More »