පාරමිතා ගමන් මගක ධර්මස්කන්දය - සුමග සමාධි අසපුව

සබ්බ පාපස්ස අකරණං – කුසලස්ස උපසම්පදා    සචිත්ත පරියෝ දපනං – ඒතං බුද්ධාන සාසනං

Life is a journey of learning and discovery, Take this journey with me. You must see the visions of yourself, Your experience in life and YOUR OWN SANSAR

සැරි සයුර තරණයට, මග කියාදෙන්නට, ළබැඳියාවෙන් ළංවෙන්න, අවසරයි! සුමග අසපුව බෞද්ධ වෙබ් අඩවිය

සුමග සමාධි අසපුව​ – මතුගම

විශේෂ දැන්වීම්

සුමග සමාධි අසපුව විසින්සං විධානය කරනුලබන මහා දළදා පූජාව! මෙම මස 3 වන දින මතුගම සුමග සමාධි අසපුවේදී පැවැත්වේ! ඔබ සැමට ආරාධනා!

නවතම දහම් ලිපි