මව්කුස පිළිසිදෙන “ඔබ” ගැන දන්නවද?

මව්කුස පිළිසිදෙන "ඔබ" ගැන දන්නවද

ශුක්ල ධාතුවකින් රුධිර කොටසකින් සමන්විත වෙමින් කළලයක් නිර්මාණය වීමේදී (ශුක්‍රාණුවක්, ඩිම්බානුවක්) ඒ තුළ හට ගන්නා විඥාණ ධාතුවක ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ ආහාරයේ පෝෂණයෙන් ජීවය නිෂ්පාදනය වෙද්දී එහි ප්‍රමාණ ගුණිතය අපූර්ව ආකාරයකින් ඉසිවර රහසක් ලෙසද, උතුම් බුදු වදනක් ලෙසද දේශිතය. “එළුදෙනකගේ බඩේ සිටින පැටවෙකුගේ රෝමයක් ගෙන තල තෙලෙහි ඔබා සත්වරක් ගසා දමා සත්වෙනි වර රෝමයේ අගට එකතුවන තෙල්