බුදු දහම අනුව සිතන්නට යමක්

බුදු දහම අනුව සිතන්නට යමක්

බුදු දහමේ පරම ඥාතියා – විශ්වාසය යි. බුදු දහම අනුව පරම ලාභය – නීරෝගී බව යි. බුදු දහම අනුව පරම ධනය – සතුට යි. බුදු දහම අනුව පරම දානය – ධර්ම දානය යි. බුදු දහම අනුව පරම රසය – ධර්ම රසය යි. බුදු දහම අනුව පරම සුවය – නිවන් සුවය යි. මනුෂ්‍යත්වයේ නෙත් දෙක –