අගලකින් තුන් කෝටියකින් එකයි බුදු දහමට ද අභියෝග කරයි.

අගලකින් තුන් කෝටියකින් එකයි බුදු දහමට ද අභියෝග කරයි.

“ජානය” ජීව රසායනික ක්‍රියාවලියක විද්‍යාත්මක සොයාගැනීමයි. අගල ක් දිග අගලක් පළල, අගලක් උස යම් ඝනකයක් තුළ ජාන තුන්කෝටියක් ඇසිරිය හැකිය. ඒ ඔබේ අපේ හැම කෙනෙකුගේ ම ශරීරයේ විනාශයට වෙනසට බලපාන විද්‍යාත්මක සොයාගැනීමයි. මිනිසුන් අතර ඇතිවන අසමානතාවයට හේතුවන විවිධත්වය හේතුවන ප්‍රත්‍ය කරුණු විග්‍රහ කිරීමට නවීන විද්‍යාව මෙම ජාන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනී. ඒ අනුව සියල්ල විසදන්නට උත්සාහ