පන්සලේ අධිපති නම් – ටිකක් සිතන්න වෙයි

පන්සලේ අධිපති නම් - ටිකක් සිතන්න වෙයි

සග සතු වස්තුව – තනි මතයට කනු එපා. දඹදිව සුරට්‍ඨ ජනපදයෙහි ආලාර බාල පටුනෙහි පෝරිමායි ගංතෙර කොණ්ඩපුදී නම් විහාරයක් ඉය. එහි ප්‍රධාන භික්ෂුනම අධිපතිකම නිසා ඒ විහාරය විෂම ලෙස පරිහරණය කරනු ලැබීය. ඔහු මරණාසන්න වූ විට දරුණු රෝගයක් හටගත්තේය. වෙද්දු ඔහු පරීක්ෂා කර බලා මේ භික්ෂු නමට පැන් බීමට දෙන්න එපා යැයි ද පැන් දුන්නහොත්