ගෙය නිවහනක් කරගනිමින් නිවනට මාවත සකසා ගමු

ගෙය නිවහනක් කරගනිමින් නිවනට මාවත සකසා ගමු

ගෙය නිවහන යන වචන දෙක ඇස ගැටෙන විට මෙය එකම වචනයක් නොවේද යන්න බොහෝ අදහස් උදහස් පහළ වූවත් ධර්ම විභාගයන්හි නිරතුරුවම යෙදී සිටින පිරිසට මෙය ගැටළුවක් නොවනු ඇත. ගෙය නිවහන එකම අරුතක්ද? ගෙය නම් බාහිර සම්පතකි. ගෙය ඵලදායි එකක් වන්නේ එය සුදුසු ලෙස වාසයට උචිත තැනක් කරගැනීමෙනි. ගෙය තැනීම අප විසින් ම කරන්නක් නොවේ. විවිධ