ඉපදෙන්නේ ඇයි?

ඉපදෙන්නේ ඇයි?

සත්වයා විසින් පංච ඉන්ද්‍රියන් සහිත කය සතුටු කරවන්න, සන්තර්පණය කරන්න උත්සාහ ගත් නිසා සංසාර මේඝයට හසු වී ගමන් කරන්න සිදු වී ඇත. මේ තෘෂ්ණා නැමති ආශාවන් පසු පස හඹා යන සත්වයා නිමක් නැති දුක් ගොන්නක් කර ගසා ගෙන නැවත නැවත භවයන් සකස් කර ගනිමින් තිස් එක තල වලම සැරිසරයි… දිව්‍ය තල, බ්‍රහ්ම තල හා සතර