ඉපදෙන්නට හේතු සොයමු… විදවන්නේ ඇයි දැනගමු !

ඉපදෙන්නට හේතු සොයමු

අගක් මුලක් නොපෙනෙන භව සංසාරය දුකෙහි ගිලෙමින් කෙලෙස් විපාකයෙන් තැවි තැවී එහිම ගැලෙනා මිනිස් සිත උතුම් අවබෝධතා නුවණින් පෝෂණය වන්නේ නම් මේ නොපෙනෙනා විශ්ව යථාර්තය අවබෝධ කරගත හැකිමය. සාරාසංඛෙය්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පෙරුම් දම් පුරමින් අප මහ බෝසතාණෝ උතුම් බුදු පදවිය ලබමින් පුද්ගලයා සසර බැද තබන දම්වැලෙහි බැද තබන දම්වැලෙහි පුරුකක් පුරුකක් ගානේ අවබෝධ කරගනිමින් දේශනා