ආන්ත්‍රාවයි

ආන්ත්‍රාවයි

නිවන් මග අහුරන බලවේගයකට හසුවන පුද්ගලයා තරම් පව්කාරයකු වී මිහිපිට සිටින්නට වුවහොත්… භෞතික ශරීරය සමගම අපායට යාමට වුව සිදු වුවහොත් ඒ තරම් ආන්ත්‍රාවක් මිහිපිට තවත් නැති තරම්‍ ය. නිවන් මග ආන්ත්‍රාවක් පහකි. කර්මාන්තරාය ක්ලේශාන්තරාය විපාකාන්තරාය උපවාදාන්තරාය ආඥාවපතික්‍රමණාන්තරාය උතුම් නිවන් මග ඇහිරිය හැකි මෙම ආන්තරායකර ධර්මයන්ගෙන් ඔබද වෙලී සිටිය හැක. එසේත් නැතිනම් ඔබ නොදැනුවත්වම එයට ගොදුරු