ආත්ම අභිමානය

ආත්ම අභිමානය

සත්වයෙක් පුද්ගලයෙක් නොමැති තැන ආත්මයක් ඇතැයි සිතිය නොහැක. එහෙත් සම්මුති ලෝකය තුළ සත්ව පුද්ගල හැගීම පවතී. මේ සත්ව පුද්ගල හැගීම තුළ සැගවී පවත්නේ මම යන සංකල්පයයි. මම නම් පුද්ගලයා සිටින තුරු උත්සාහ කරනුයේ මම පළමු තැන තැබීමට හා මම පෝෂණය කිරීමටය. මා විසින්ම මට ඉහළ වටිනාකමක් ලබා දීම, තමා පිළිබද තමාම ඉහළ තක්සේරුවක් කර ගැනීම,