අපේ අයම ලෝකය විනාශ කර ගනී.

අපේ අයම ලෝකය විනාශ කර ගනී.

1912 මාර්තු මාසයේදී බ්‍රිතාන්‍යත් ප්‍රංශයත් අතර ගැටුමක් උත්සන්න වුණා. ඒ අතරේ බොස්නියාවත්, හර්සිගොවිනා රාජ්‍යත් පිළිබද ගැටලුවකදී ඔස්ට්‍රියාවත්, බංගේරියාවත් ගැටුමකට මුල පිරුවා… සිදු වුණේ කුමක්ද… පළමුවෙනි ලෝක මහා සංග්‍රාමය සිද්ධ වුණා. අන්තිමේ මිනිසුන් දහස් ගණනකගේ ජීවිත ලොවට අහිමි කළේ අන්ධයින්, කොරුන් බිහි කරමිනි. 1945දී ඇමරිකාවත්, ජපානයත් ගැටුමක් ඇති කර ගත්තා. ලෝකයේ රටවල් වැඩි හරියක් එහි ගොදුරු