සිතූ දේ නොම වේ නොසිතූ දෙයක් වෙයි – කර්මය පලදෙනවා…

සිතූ දේ නොම වේ නොසිතූ දෙයක් වෙයි - කර්මය පලදෙනවා...

සිතේ ගොන්නක් අපේක්ෂාවෙන් පිරී ඇත. ඉටුකරගන්නට මහත් වෙර වෑයමක් දරන්නට ද සිදුවෙයි… විටෙක සිතිවිල්ලක …. මෙලොව වෘක්ෂයක් පරලොව වෘක්ෂයක් සමග ගැට ගසන්නට තරම්… කුමක් නිසාද? …. තණ්හාව… ආශාව…. පොදි බැදගත් බලාපොරොත්තු… නොදැන …. ඒත් නොසිතාම ඇද වැටෙන නරාවලක්… අවසානයේ අවීචියක සතර අපායක… කොහොමද පාර කපා ගත්තේ… පසිදුරන් පිනවීමට සිත මෙහෙයවීමෙන් ම බව ඔඅබටද හොදින් අවබෝධ