සමාජ මිථ්‍යා සංකල්ප නිසා අනාරක්ෂිත යොවුන් දිවිය

සමාජ මිථ්‍යා සංකල්ප නිසා අනාරක්ෂිත යොවුන් දිවිය

අද මිනිස් මනස විකෘති වී විනාශ වී ඇත්තේ කෙළවරක් නැති බරපතල ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති නිසාය. ඒඩ්ස් වසංගතය, න්‍යෂ්ටික අවි ත්‍රස්තවාදය , භයානක වෙනත් රෝගාබාධ තොරතෝංචියක් නැතිව මනස අවුල් කරන අතර අද බොහෝමයක් තරුණ තරුණියන් තමන්ට අවු. 20කට 30කට ආයුෂ නැතැයි යන බියකින් පසුවන තරමට ලෝකය දියුණු වී තිබේ. මේ ප්‍රකාශය බ්‍රයන්