සිදුහත් කුමරු සතර පෙර නිමිති දැකීම

කවදාකවත් නොදුටු, වයසට ගිය මහළු මිනිසෙක්, අමාරුවෙන්, අපහසුවෙන් කැස්ස, සෙම පිට කරමින් ගෙන යන ඇවිදින මළ කදක් බදු වූ රෝගියෙක්, සුදු රෙදි කඩක ඔතා ගනිමින් පිරිසක් හඩා වැළපෙමින් ගමන් කරමින් රැගෙන යන මළමිනියක්, දකින මේ සිද්ධාර්ථ කුමරා තම සිත තුළ මෙතෙක් ගොඩ නගාගෙන තිබුනු සත්ව ලෝකයේ ඉපදෙමින් මෝහයෙන් මත් වී සිටින මිනිසාගේ "හෙළුව" තව තවත් යථාර්තයක් වන්නට විය.

කවදාකවත් නොදුටු, වයසට ගිය මහළු මිනිසෙක්, අමාරුවෙන්, අපහසුවෙන් කැස්ස, සෙම පිට කරමින් ගෙන යන ඇවිදින මළ කදක් බදු වූ රෝගියෙක්, සුදු රෙදි කඩක ඔතා ගනිමින් පිරිසක් හඩා වැළපෙමින් ගමන් කරමින් රැගෙන යන මළමිනියක්, දකින මේ සිද්ධාර්ථ කුමරා තම සිත තුළ මෙතෙක් ගොඩ නගාගෙන තිබුනු සත්ව ලෝකයේ ඉපදෙමින් මෝහයෙන් මත් වී සිටින මිනිසාගේ “හෙළුව” තව තවත්