විනාශය වෙනස් වීම

විනාශය වෙනස් වීම

වෙනස් වන දේ වෙනස් වේය                       සැමවිට… නොවෙනස්ව පවතින සිත වැදගත් වේය       සදහට… දිවිය තිබෙන තුරු                                        හැමවිට… නමස්කාර කරමි.. අත මුඳුනින් උතුම් සම්බුදු සමිඳුන්ට… පෘථිවිතලය