වැඩිහිටියෝ පුදමු. රකිමු.

වැඩිහිටියෝ පුදමු. රකිමු.

කව්ද මේ වැඩිහිටියෝ බුදුන් වහන්සේ මෙසේ දේශනා කළ සේක. අභිවාදන සීලිස්ස – නිච්චං වද්ධා පචායිනො චත්තාරො ධම්මා වඩ්ඪන්ති – ආයු වණ්ණෝ සුඛං බලං ගුණ වෘද්ධයන්ට නිතර වැදුම් පිදුම් කරන අයට ආයුෂය, වර්ණය, සැපය, බලය යන කරුණු හතරක් වර්ධනය වෙති. අපි හැදුණේ වැඩුණේ වැඩිහිටියන් නිසා රැකුනේ වැඩිහිටියන් නිසා. අපි එදා පොඩිහිටියො. අද අපි වැඩිහිටියන් උනාම (ටිකක්