යසෝදරාවකගේ ගුණය

පිනෙන් අගතැන්පත්ව ඇති කතක්                                ඇත රුවෙහි දෙවඟන පරදන රුවක්                                     ඇත ඇසෙහි දිදුලන මෙත් බවක්