මේ හයිය පාරමිතාවට විතරද?

මේ හයිය පාරමිතාවට විතරද?

දෙව්දත්තර දුෂ්ඨයා වෙමින් බුදුන් වහන්සේ කතා නායකයා වූ බුදු දහම තුළ අලංකාරය පිණිසත්, විස්තරාත්මකව අවබෝධය සදහාත් හේතු ප්‍රත්‍ය සැපයූවත් බුදුන් වහන්සේගේ පාරමිතා ගමන් මග තුළ වේගයෙන් ගමන් කරන්නට දාන පාරමිතාවේ සිට උපේක්ෂාව දක්වා පාරමිතා පූර්ණය සදහා හේතු වූයේ දෙව්දත්තර, චිංචිමාණවිකාවලා, අජාසත්තලා, සුප්පබුද්ධලා වැනි මිනිසුන් හැර වෙනයම් පුද්ගලයෝද නැත… ඒ උතුම් ගමන් මග තුළ ගෞතම බෝසතුන්ට