බෝසත් පාරමිතාවක ඇතුලත පිටත

බෝසත් පාරමිතාවක ඇතුලත පිටත

බුද්ධොහං බොධයිස්සාමි මුත්තෝහං මෝචයේ පරේ තිණ්ණෝහං තාරයිස්සාමි සංසාරෝගා මහබ්භයා මම ධර්මය අවබෝධ කොට ලෝකයාටත් ඒ ධර්මය අවබෝධ කරවන්නෙමි. මම සංසාරික දුකින් මිදී ලෝක සත්වයා ද සංසාරික දුකින් මුදවන්නෙමි. මේ භයානක සංසාර සාගරය තරණය කොට ලෝක සත්වයාද සසර සයුරින් තරණය කරවන්නෙමි. ආත්ම භාවයෙන් ආත්ම භාවය 31 තලයක ඉපදිය හැකි භූමි හඹා යමින් සසර පුරා නොයෙක් දුක්ඛ