බුදු හිමි දෙසූ දහම ඇසුරෙන් දහමක්

බුදු හිමි දෙසූ දහම ඇසුරෙන් දහමක්

යම් කෙනෙක් තුළ පිංවන්ත කමක් සිල්වන්ත කමක් ඇතිවන්නේ ඔහු හෝ ඇය විසින් තමන් තුළම ඇති කරගන්නා අවංකභාවය මත “මකායනෝ අයං මග්ගෝ” යනුවෙන් ඇති කරගත් අධිෂ්ඨාන ශක්තිය නොවෙනස්ව හැමවිටම කටයුතු කරමින් මල් පහන් හා දාන ශීලයෙහි තිබෙන ආමිසයන් ඒ වගේම සමත විදර්ශනා භාවනා වල තිබෙන ලෝකෝත්තර කුසලයන්හි තිබෙන ආනිසංස හා ආදීනව හැටියට ලබා ගන්නා දුක් විපාක