බුදු හිමියන් දෙසන ලද සබද ඔබ අද කොතනද ?

බුදු හිමියන් දෙසන ලද සබද ඔබ අද කොතනද ?

මාගේ අමා මෑණී බුදුපියාණන් වහන්සේ එක්තරා අවස්ථාවක ලොව ජීවත් වන පුද්ගලයින් සිව් ආකාරයකට බෙදා වෙන් කර දැක් වූ සේක. ” නේව අත්තහිතාය පටිපන්නෝ නෝ පරහිතාය” ලෙසත් දෙවන කණ්ඩායම “නේව අත්තහිතාය පරහිතාය පටිපන්නෝ” ලෙසත් තෙවනුව “පරහිතාය පටිපන්නෝ නෝ අත්තහිතාය” ලෙසත් සිව්වැනිව “අත්තහිතාය පටිපන්නෝ පරහිතාය පටිපන්නෝ” ලෙසත් ඒ සතර ආකාරය දැක්වේ. දැන් අපි එකින් එක මේ සතර