නොබුදින්න අහර ටික – වළදන්න දනක් ලෙස

නොබුදින්න අහර ටික - වළදන්න දනක් ලෙස

“යේසං සන්නිචයෝ නත්ථි – යේ පරිඤ්ඤාත භෝජනා සුඤ්ඤාතෝ අනිමිත්තෝච – විමොක්ඛෝ යස්ස ගෝචරේ ආකාසේම සකුන්තානං – ගති තේසං දුරන්තයා” කර්ම(පින්/ පව්) රැස් කිරීමක් හෝ සිවුපසය එක් රැස් කිරීමක් හෝ නැත්තා වූද ආහාර පාන වැළදීම ගැන නිසි නියමයක් දැන ගත්තා වූද, සුඤ්ඤාත, අනිම්මිත යන දෙආකාර  නිර්වාණයෙහිම අරමුණු කළා වූද රහතුන් වහන්සේලා ගේ ගමන් මග ආකාසයේ පක්ෂීන්