දෙව්ලොව දෙවියෝ…

දෙව්ලොව දෙවියෝ...

සත්වයින්ට ඉපදිය හැකි තලයන් 31කි. මිනිස් ලෝක 1ක්, අපාය 4ක්, දිව්‍යලෝක 6ක්, රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක් අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 4ක් වෙයි. මින් දිව්‍ය ලෝක 6ක ඉපදිය හැකි දෙවියන් පිළිබදවයි මේ තොරතුරු. උපතින්ම යස ඉසුරුද, සූක්ෂ්ම ශරීර වලින්ද මහා තේජසකින්ද, දිළිසෙන ශරීර වලින්ද, යුතුව පසිදුරන් සූක්ෂමව ක්‍රියාත්මක අවකාශයේ ආලෝක තරංග හා ශබ්ද තරංග සූක්ෂම ලෙස භාවිතා