තමාම තමාට අවවාද කර ගැනීම

තමාම තමාට අවවාද කර ගැනීම

එක් සිටු පුත්‍රයෙක් සිය පියාගෙන් දියුණු වීමට හේතුවන කරුණු මොනවාද”යි ප්‍රශ්නයක් ඇසුවේය. මෙය පැහැදිලි කර දීමට සිටුවරයාට නොහැකි වූ හෙයින් ඔහු සිය පුත්‍රයා කැටිව බුදුන්වහන්සේ සමීපයට ගොස් මේ ප්‍රශ්නය බුදුන්ගෙන් විචාළේය. මෙයට පිළිතුරු වශයෙන් දියුණු වීමට හේතුවන කරුණු 6ක් පිළිබදව බුදුන්වහන්සේ දේශනා කළහ. නීරෝගීකම කායික හා වාචසික පාලනය වැඩිහිටියන්ට ගරු කිරීම සහ අවවාද පිළිගැනීම යහපත්