ඇති වූ මොහොතෙම නැති කළ යුතුමය.

ඇති වූ මොහොතෙම නැති කළ යුතුමය.

ඇති වූ මොහොතෙම නැති කළ යුතුමය. ගෙන ගියහොත් එය පෙරටම, ඇදෙනු නියතමය… පෙර අකුසල් නිබදවම…!!! “මම මේක හොදින් හෝ නරකින් හරි කරලා තමයි නවතින්නේ” යමක් කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදී එයට යම් බාධා පැමිණෙයි නම්…..ඉන් අධෛර්යයට පත් නොවී දිගින් දිගටම ඒ කාර්යය තුළ නිරත වන බව, එහි අවසානය දක්වාම කරගෙන යාමට හිතට ගන්නා වේගය ඕනෑම අයෙක් ශබ්දාර්ථයක්