අප ගන්නා ආහාර වලට ශරීරය තුළදී සිදුවන දේ

අප ගන්නා ආහාර වලට ශරීරය තුළදී සිදුවන දේ

අප ගන්නා ආහාර ශරීරයට උරා ගන්නේ ඒවා ජීර්ණය කරගත හැකි මාධ්‍යයක් බවට පරිවර්තනය වීමෙන් පසුවය. එසේ නොවී බත බත් ලෙසද ,එළුමස් එළුමස් ලෙසද, ඇපල් ඇපල් ලෙසද ආදී වශයෙන් උරා ගැනීමක් සිද් නොවේ. මෙහිදී අප ගන්නා ආහාර ජීර්ණක යුෂ සමග මිශ්‍ර වී කුඩා අංශු බවට බිද හෙළීමක් සිදුවේ. ප්‍රෝටීන් මෙහිදී ඇමයිනෝ අම්ලය බවට පත් වේ. මේදය-