ඔබගේ ගුණය මේ වගේද?

ඔබගේ ගුණය මේ වගේද?

ඔබගේ මිතුරා ළගදී ඔබ ඔහුට ටික දෙයක් දී, ඔහුගෙන් බොහෝ දේ බලාපොරොත්තු වනවාද? තමන්ට බියක් දැනුණු

Read More »
සමසතලිස් කමටහන්

සමසතලිස් කමටහන්

නිවන පිණිස මෙහෙයවන යෝගියා වෙනුවෙන් විශ්වමය ධාතුව තුළ යමක් අරමුණු කරවාගත හැකිද ඒ අරමුණු සියල්ල සිතෙහි

Read More »
අපේ අයම ලෝකය විනාශ කර ගනී.

අපේ අයම ලෝකය විනාශ කර ගනී.

1912 මාර්තු මාසයේදී බ්‍රිතාන්‍යත් ප්‍රංශයත් අතර ගැටුමක් උත්සන්න වුණා. ඒ අතරේ බොස්නියාවත්, හර්සිගොවිනා රාජ්‍යත් පිළිබද ගැටලුවකදී

Read More »
භාවනා

භාවනා

මූලික භාවනා ආසන හතරකින් වැඩි දියුණු කරගත් භාවනා ආසන 12කින්ද, භාවනා මුද්‍රා 32කින්ද, ඒ භාවනා මුද්‍රා

Read More »