දෙව්ලොව දෙවියෝ...

දෙව්ලොව දෙවියෝ…

සත්වයින්ට ඉපදිය හැකි තලයන් 31කි. මිනිස් ලෝක 1ක්, අපාය 4ක්, දිව්‍යලෝක 6ක්, රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක්

Read More »
පාරමී පුරන බෝසතුන් ට පමණක් නොවෙයි. "මඟ" ගත් අයට ද ආදරය කරන්න...

පාරමී පුරන බෝසතුන් ට පමණක් නොවෙයි. “මඟ” ගත් අයට ද ආදරය කරන්න…

සාරාසංඛ්‍යෙය කප් ලක්ෂයක් පාරමී පූර්ණ කරමින් දානාදි පාරමිතා සාගරයේ ගිලී කිමිදෙමින් අප බෝසතාණෝ උතුම් බුදු පදවිය

Read More »