“සැප” සොයා ඇදෙන්න…

"සැප" සොයා ඇදෙන්න...

උතුම් වූ ගෞතම බුදුන් වහන්සේගෙන් ලෝ වැසියා දහම් පිපාසය සංසිදුවා ගෙන දැනට වසර 2550ක් ගෙවී තිබේ. එහෙත් ඒ දහම අමා සයුර තුළ ගිලෙමින් ගැලෙමින් කී දෙනෙක් නම් අමෘත වූ නිවන සොයා ගන්නට ඇත්ද? ඒ දහම් අමා සයුර එදා දුටුවෝ, ගිලුණෝ, ගැලුණෝ තවත් කී දෙනෙක් මේ ලෝ තලය තුළ අනේක දුක් ගංගා ඉවසමින් සිටින්නන්ද? එදා බුදුන්