නෙත ගැටුණු වර්ණයක්

නෙත ගැටුණු වර්ණයක්

නෙත ගැටුණු වර්ණයක් ෂඩ් වර්ණයන්ගේ මායාවක් නැතිවෙන….. පැවතෙන….ඇතිවන්නා වූ යථාර්ථය එක්කැටී කොටගත් “විශ්මය ඥාණයක්” පෙනෙනවා….දකිනවා….බලනවා… බලන්න උත්සාහ කරනවා…. පේනවනම් පේනවා.ඇතිවීමක් නැත.බලනවා… බලන්න වෑයම් දරනවා ඇති වීමක් තුළ තෘෂ්ණාවක් ඇති වී ඇත. ඔබට මට කීමට අවශ්‍ය වන්නේ, මේ වචනයන් තුළ තමන්ගේ සිත තුළ ඇති වන වෙනස ගැනයි. එසේ සිතන්න උත්සාහ දරන්නා කවුද? සිල්වතෙකු? ගුණවතෙකු? පිංවතෙකු? මෝහයෙන්,